Noteikumi

 
 
1.Nezināmo galamērķu tūres organizētājs ir SIA "Travel Studio & Boutique", reģ. Nr. 40103627189, juridiskā adrese Kurzemes pr. 3D, Rīga, LV 1067, Latvija, TATO-2013-7, turpmāk tekstā Pārdevējs.
2.Pārdevējs pārdod, un Klients pērk tūrisma pakalpojumu kompleksu, turpmāk tekstā Ceļojums, kura galamērķis Klientam ir nezināms līdz tā norises noteiktajam sākuma datumam.
3.Ja Klients ir grupa vai ģimene, tad persona, kas parakstīja šo līgumu grupas vai ģimenes vārdā atbild par katras grupas vai ģimenes locekļu nosacījuma izpildi.
4.Klients piekrīt, ka viņa fiziskās personas dati tiek izmantoti ar ceļojumu saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
5.Ceļojuma cenā ietilps viens transporta veids (lidmašīna, autobuss, automašīna utt.) nokļūšanai uz/no galamērķī no noteiktā ceļojuma sākumpunkta, naktsmītne 1 vai 2 naktīm, 1 aktivitāte + ceļojuma plāns (iekļauj plānotā maršruta kartes un rekomendācijas, atkarībā no Kleintam vēlamā budžeta.
6.Ja Klietns atceļ pasūtīto un apmaksāto Ceļojumu, Pārdevējs ietur 100% no Ceļojuma summas.
7.Pārdevējs neatbild par izmaiņām ceļojumu programmā, kas saistītas ar nepārvaramas varas apstākļu iedarbību, neparastajiem, neparedzētajiem un nekontrolējamiem apstākļiem, t.s. zemestrīcēm, plūdiem, viesuļvētrām, karadarbību, valsts normatīvo aktu izmaiņām attiecībā uz iebraukšanu un izbraukšanu, ārvalstu pārstāvniecību, robežsardzes, muitas, transporta dienestu un drošības institūciju darbību, streikiem un citām darbībām, kas traucē vai neļauj organizēt vai īstenot ceļojumu pa paredzēto maršrutu, un kuru rašanos ceļojuma laikā Pārdevējs nevarēja paredzēt, darbojoties pēc vislabākās sirdsapziņas.
8.Pārdevējs atbild par Klientam piedāvātā ceļojuma izpildi, kā tas paredzēts ceļojumu programmā, izņemot tos gadījumus, kad  saistības netiek pildītas trešās personas vai Klienta vainas dēļ, kā arī force majore apstākļu gadījumā.
9.Pārdevējs ir tiesīgs mainīt noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas ceļojumu programmā un/vai cenā) pirms ceļojuma uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ vai ceļojuma veiksmīgas norises interesēs. 
10.Klientam savlaicīgi jāiesniedz Pārdevējam visus nepieciešamos dokumentus un informāciju formalitāšu noformēšanai.
11.Klientam ir pienākums ievērot ceļojuma aprakstā iekļauto valstu normatīvos aktus, nacionālo un ārzemju robežsardzes un muitas kontroles prasības, starptautiskos pasažieru pārvadājumu noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību, kā arī respektēt valstu paražas, tradīcijas un vispārējos sabiedriskās kārtības noteikumus.
12.Klients pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem. Ceļojuma laikā jābūt līdzi derīgai pasei vai ID kareti. Atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem pasei/ID kartei jābūt derīgai vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma. Par citiem ceļojumam nepieciešamiem dokumentiem Pārdevējs apņemas savlaicīgi informēt Klientu.
13.Gadījumā, ja brauciena laikā rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, Klients vispirms to dara zināmu Pārdevējam. Konflikta neatrisināšanas gadījumā tiek sastādīts akts, kas kopā ar rakstisku pretenziju tiek iesniegts Pārdevējam. Strīdi tiek risināti pārrunu ceļā, bet to neatrisināšanas gadījumā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
14.Klientam ir pienākums atlīdzināt Pārdevējam un/vai trešajai personai materiālos zaudējumus, kas nodarīti Klienta vainas dēļ. Zaudējumi tiek kompensēti Pārdevējam un/vai trešajai personai, saskaņā ar tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā ir noticis negadījums.
15.Pārdevējs piedāvā klientam veikt apdrošināšanu Ceļojuma laikā. Atsakoties no piedāvātās apdrošināšanas, Klients pats uzņemas atbildību par visiem izdevumiem, kuri varētu rasties saslimšanas un/vai nelaimes gadījumu un/vai ceļojumu anulēšanas rezultātā.